Zadania ośrodka

1) Zapewnienie wychowankom pełnego rozwoju intelektualnego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2) Stworzenie optymalnych warunków rozwoju dzięki podnoszeniu efektywności procesu edukacyjnego oraz stosowania niezbędnych form rehabilitacji.

3) Zapewnienie wychowankom korzystnych warunków przezwyciężania trudności osiągania pozytywnych wyników kształcenia.

4) Przygotowanie wychowanków, na miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w przyszłym życiu w integracji ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym.

5) Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez poznawanie kultury historii regionu.

6) Doskonalenie zespołowych umiejętności projektowania programowania podnoszącego jakość edukacji.

7) Rozwijanie partnerstwa oraz podejmowanie dialogu między pedagogami i rodzicami opierającego się na zasadach zgodnej współpracy i wsparcia.

8) Tworzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej osób niepełnosprawnych.