Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy w Dobrej

Dodatkowe bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej

5 najważniejszych zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

W ramach zajęć oferujemy dzieciom następujące formy pomocy:

 • Terapię Integracji Sensorycznej,
 • Terapię w Sali Doświadczania Świata,
 • Terapię logopedyczną,
 • Terapię pedagogiczną,
 • Zajęcia ruchowe /gimnastyka korekcyjna/,
 • Rehabilitację ruchową,
 • Terapię ręki,
 • Terapię surdopedagogiczną,
 • Program Aktywności KNILL,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • System Komunikacji Alternatywnej MAKATON,
 • Behawioralne metody edukacji,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Metoda Klanzy,
 • Terapia zabawą
 • Dogoterapię,
 • Hipoterapię,
 • Trening Słuchowy Metodą Tomatisa
 • Terapię Metodą Biofeedback

Metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie

- terapeuta pracuje z dzieckiem indywidualnie /na zajęciach obecny może być rodzic, gdy tego wymaga terapia,
- praca terapeutów omawiana jest z rodzicami,
- uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności.

Zadania realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci polegają na stymulowaniu sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych, porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami. Udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole.

 

SOSW w Dobrej
34-642 Dobra 364
Kontakt telef. 183330029 lub 698134508
Fax : 183330029, wewn. 40
E-mail: soswdobra.dyr@gmail.com
Strona internetowa: http://www.sosw-dobra.pl