Ogłoszenia dla nauczycieli

 

 

25.08.2022r. /CZWARTEK/  godz. 8.00 

 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ /w formie stacjonarnej/

 

TEMAT: ORGANIZACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2022/23

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

 

Wszyscy obowiązkowo przychodzimy do pracy 29, 30 i 31.08.2022r

 

 

25.08.2022r. /CZWARTEK/  godz. 8.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ /w formie stacjonarnej/

 

TEMAT: ORGANIZACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2022/23

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

Wszyscy obowiązkowo przychodzimy do pracy 29, 30 i 31.08.2022r

 

 

**********************************************************************************************************************************

Zebranie rady pedagogicznej

12 sierpnia 2022r. godz. 9.00 /poprzez pocztę elektroniczną/

/dotyczy zmian w arkuszu organizacyjnym/

 

W piątek 12 sierpnia 2022r. o godz. 9.00 zostanie przesłany do każdego nauczyciela porządek zebrania.

Indywidualne przydziały godzin/czynności nauczycieli zostały przesłane na maile. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do czwartku 11.08.22

 

 

Dobra, dn. 09.08.22r.

 

 

 

 

Zebranie rady pedagogicznej

17 sierpnia 2021r. godz. 9.00 /poprzez pocztę elektroniczną/

/dotyczy zmian w arkuszu organizacyjnym/

 

W piątek 13 sierpnia 2021r. zostanie przesłany do każdego nauczyciela indywidualny przydział godzin na rok szk. 2021/22 wg arkusza organizacji roku szkolnego na wrzesień 2021.

W ukrytej zakładce na stronie internetowej ośrodka zostaną umieszczone inne materiały do zapoznania się przed radą.

 

Dobra, dn. 09.08.21r.

 

 

rok szkolny 2020/21

Zebranie rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2020/21

1 lipca 2021 godz. 8.00

 

Porządek zebrania:

 1. Zmiany w statucie  - uchwała.
 2. Sprawozdania:

     1) zajęcia rewalidacyjne /prowadzone w ramach obowiązkowej ramówki/:

 1. usprawnianie ruchowe /zajęcia  korekcyjne wad postawy/,
 2. zajęcia logopedyczne /korygujące wady mowy/,
 3. zajęcia orientacji przestrzennej i poruszania się,
 4. zajęcia usprawniania manualnego,
 5. terapia ręki,
 6. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 7. zajęcia muzykoterapii.
  1. sprawozdania nauczycieli z prowadzenia zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, przydzielonych z godzin dyrektora:
 1. koło taneczne,
 2. koło majsterkowicza,
 3. koło sportowe,
 4. koło regionalne,
 5. koło przyrodnicze,
 6. koło ekologiczne,
 7. koło informatyczne,
 8. koło rytmiczne,
 9. Koło muzyczne,
 10. koło artystyczne,
 11. koło plastyczne,
 12. koło teatralne
  1. sprawozdania z prowadzonych zajęć dodatkowych /prowadzonych z inicjatywy nauczycieli/: zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

4) praca psychologa,

 1. praca pedagogów,
 2. omówienie realizacji planu pracy ośrodka,
 3. praca bibliotekarza szkolnego,
 4. praca ośrodka w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 5. praca organizacji uczniowskich:
 1.  Samorząd Uczniowski,
 2.  Spółdzielnia Uczniowska , 
 3.  Rada Wychowanków Opieki Całodobowej,
 1. podsumowanie pracy zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 2. praca zespołów nauczycieli,            
 1. Sprawozdania cząstkowe z realizacji stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.
 2. Analiza wyników nauczania po klasyfikacji rocznej i końcowej w SP, BS I ST, SPDP,  pracy opieki całodobowej oraz omówienie pracy dydaktyczno – wychowawczej we wszystkich placówkach ośrodka.
 3. Informacja dyrektora o realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym  2020/2021.
 4. Omówienie projektu ekologicznego 
 5. Sprawy bieżące

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Dnia 11.09.2020r. /piątek/ godz. 12.35

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia:

 1. Zapoznanie z Planem Nadzoru Pedagogicznego dyrektora na rok szkolny 2020/2021.
 2. Zatwierdzenie Planu Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dobrej na rok szkolny 2020/2021 / należy uwzględnić kontynuowane lub planowane innowacje, programy własne n-li, projekty i programy zewnętrzne - zainteresowani n-le zgłaszają do zespołu opracowującego plan/ - zespół  ds. rozwoju i promocji placówki
 3. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego – zespół mat – przyr.
 4. Zaopiniowanie przez członków RP  „Programu wych – prof.” na rok szk. 20/21. – zespół humanistów.
 5. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli SOSW w Dobrej na rok szkolny 2020/2021.  – zespół wychowawców.
 6. Przyjęcie do realizacji „Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej” - n-l dor.zaw.
 7. Wybór zagadnień do ewaluacji wewnętrznej - zespół ds. ew. wew.
 8. Wskazanie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.


 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Dnia 15.11.2019r. /piątek/ godz.13.00 

SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

„Kompetencje kluczowe”

Dobra, dn. 05.11.2019r.

 

Dnia 8 listopada 2019r./piątek/ o godz. 12.30

Zebranie rady pedagogicznej

Plan rady:

 1. Zaopiniowanie aneksu nr 2 do arkusza organizacji na rok szk. 2019/20;
 2. Sprawy bieżące.

 

Dobra, dn. 30.10.2019r.

OGŁOSZENIE

Dnia 14 października 2019r. o godz. 8.00 - zebranie wszystkich pracowników ośrodka w ramach którego odbędzie się:
- szkolenie wszystkich zespołów spisowych w związku z inwentaryzacją majątku ośrodka;
- szkolenie bhp dotyczące zmian po przeprowadzonych remontach.

Po szkoleniach, poszczególne zespoły rozpoczną spisywanie majątku.

 

Dnia 26.08.2019r. /poniedziałek/  godz. 8.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: ORGANIZACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2019/20

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

 

od wtorku 27.08.19r. do czwartku 29.08.2019r.  - porządkowanie pomieszczeń szkolnych i internatowych, przygotowanie dokumentacji na nowy rok szkolny

 

Dobra, dn. 11.08.2019r.

UWAGA! 19 sierpnia 2019r. godz. 9.00

Zebranie Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej 

/dotyczy zmian w arkuszu organizacyjnym/

 

 

Dobra, dn. 12.08.2019r.

rok szkolny 2018/2019

Dnia 31.05.2019r. /piątek/ godz.12.30 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia:

 1. Zapoznanie członków rady pedagogicznej z obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa w ośrodku zgodnie z wytycznymi MEN
 2. Informacja n-li o odbytych szkoleniach.

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

Przypomnienie

W dniu 24.05.19 – na zebraniach z rodzicami /w klasach/ wych. klas przedstawiają procedury bezpieczeństwa w ośrodku, w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – ped, i wychowawczej. /jeżeli rodzice będą nieobecni starać się do nich dotrzeć z tą informacją - z potwierdzeniem przez rodziców. /odp. wszyscy wychowawcy klas/

W dniu 27.05.19 – wychowawcy klas przeprowadzają godziny z wychowawcą na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo drugiego człowieka. /wychowawcy tych klas, w których nie ma godz. z wych. należy przeznaczyć jedna godzinę na ta tematykę ze swoją klasą z wpisem tematu do dziennika/ - odp. wych klas. / w tym dniu nie ma apelu/

Wzmocnienie współpracy z rodzicami w tym przez utworzenie formuły tzw. anonimowej skrzynki na sygnały – odp. psycholodzy

Dobra, dn. 21.05.19r.

 

Dnia 17.05.2019r. /piątek/ godz.12.30 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia:

 1. Raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej
 2. Analiza rozporządzeń dot. prawa oświatowego – zespół naucz. specjalistów.

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

 

Dnia 02.05.2019r. /czwartek/ godz.8.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 1. Szkolenie BHP - Nauczyciele
 2. Szkolenie BHP – pracownicy administracji
 3. Szkolenie BHP – pracownicy obsługi

 

Obecność wszystkich pracowników obowiązkowa.

 

Dnia 12.04.2019r. /piątek/ godz.12.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia:

 1. Zaopiniowanie przez radę pedagogiczną projektu arkusza organizacji ośrodka na rok szkolny 2019/20
 2. Sprawy bieżące.

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

 

 

Dnia 10.01.2019r. /czwartek/  godz.14.00

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Tematyka:

 1.  Przedstawienie wyników klasyfikacji przez wychowawców klas i podjęcie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2018/19
 2. Ewaluacja wew. – zapoznanie członków rady pedagogicznej z  opracowanymi narzędziami badawczymi – odp. przew. poszczególnych zespołów n-li
 3. Informacja o diagnozie w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka – odp. zespół specjalistów.
 4. Zatwierdzenie obowiązujących w ośrodku regulaminów i procedur

Sprawy bieżące.

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

Dnia 23.11.2018r. /piątek/  ok. godz.12.30 /po zebraniu z rodzicami/

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Tematyka:

 1. Podjęcie uchwały  w sprawie przedłużenia uczniom okresu nauki.
 2. Przybliżenie aktualnych ustaw z zakresu prawa oświatowego – cd: KN – zespół wychowawców.
 3. Omówienie kalendarza imprez i uroczystości do końca roku 2018
 4. Sprawy bieżące

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

 

Dobra, dn. 13.11.2018r.

 

 

Dnia 02.11.2018r. o godz.8.00

Szkolenie wszystkich pracowników ośrodka z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Obecność wszystkich pracowników obowiazkowa.

Po szkoleniu odbędzie się zebranie rady pedagogicznej

- Analiza rozporządzeń obowiązujących w szkole: Ustawa o Systemie Oświaty, Prawo Oświatowe, Przepisy Wprowadzające Prawo Oświatowe

/odp. zespół matematyczno - przyrodniczy/.

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

 

Dobra, dn.15.10.2018r.

Dnia 16.11.2018r. o godz.12.30

Obowiązkowe szkolenie dla wszystkich pracowników Ośrodka

 z zakresu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dobra, dn.15.10.2018r.

Dnia 14.09.2018r. /piątek/  godz.12.30

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Tematyka:

1) Przedstawienie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli /przyg. naucz. humaniści/;

2) Harmonogram ewaluacji wewnętrznej /zespół do spraw ewaluacji/;

3) Roczny plan pracy ośrodka /zespół ds. promocji/;

4) Analiza wyników egzaminu gimnazj.

5) Przyjęcie do realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

6) Dyżury dla rodziców;

7) Zaj. dodatkowe – dobrowolne;

8) Informacja koordynatorów o realizowanych w ośrodku projektach zewnętrznych;

9) Informacje o innowacja realizowanych i wprowadzanych

10) Wskazanie sposobów dostosowania warunków i form  egzaminu do potrzeb i możliwości uczniów.

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

Dobra, dn. 11.09.2018r.

 

DNIA 28.08.2018r. /wtorek/  godz. 8.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: ORGANIZACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/19

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

środa 29.08.2018r. DZIEŃ WOLNY

czwartek 30.08.2018r.  - porządkowanie pomieszczeń szkolnych i internatowych, przygotowanie dokumentacji na nowy rok szkolny

piątek 31.08.2018r. godz. 10.00 - całodniowe szkolenie zewnęrzne Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej".

 

Dobra, dn. 10.08.2018r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

20 sierpnia 2018r. godz. 9.00

Zebranie Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej 

/dotyczy zmian w arkuszu organizacyjnym/

 

 

Dobra, dn. 17.08.2018r.

.............................................................................................................................................

rok szkolny 2017/18

Dnia 02.05.2018r. /środa/ godz.8.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Plan rady:

 1.  Raport końcowy  z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej – odp. przew zespołu ds. ew. wew.
 2.  Badanie losów absolwentów – analiza przeprowadzonych badań – odp. przew. zespołów.
 3.  Omówienie działań dotyczących promocji ośrodka – odp. przew. zesp. ds. rozwoju i promocji placówki.
 4.  Sprawy bieżące.
 5.  Szkolenie członków rady pedagogicznej  - warsztaty:  „Arteterapia – terapia poprzez sztuki plastyczne” (prowadzące: G. Łącka, D. Golonka,  E. Kołodziej)

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.
 

Dobra, dn. 23.04.2018r.

Dnia 30.04.2018r. /poniedziałek/ godz.8.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Plan rady:

 1. Zatwierdzenie „Regulaminu prowadzenia dokumentacji szkolnej w SOSW” po wprowadzonych zmianach.
 2. Zapoznanie z regulaminem monitoringu w SOSW w Dobrej
 3. Sprawy bieżące.
 4. Szkolenie członków rady pedagogicznej  - warsztaty „Gry i zabawy dydaktyczne – funkcje i zalety” (prowadzące: B. Kuziel – Nowak, D. Giza)

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.
 

Dobra, dn. 23.04.2018r.

 

Dnia 06.04.2018r. /piątek/ godz.12.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia:

 1. Zaopiniowanie przez radę pedagogiczną projektu arkusza organizacji ośrodka na rok szkolny 2018/19
 2. Zatwierdzenie regulaminu wycieczek.
 3. Sprawy bieżące.

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.
 

 

Dnia 2 marca 2018r./piątek/ o godz. 12.00

Zebranie rady pedagogicznej

Plan rady:

 1. Zaopiniowanie aneksu nr 3 do arkusza organizacji na rok szk. 2017/18;
 2. Sprawy bieżące.

 

Dobra, dn. 22.02.2018r.

 

Dnia 9 lutego 2018r. godz. 12.00

Zebranie rady pedagogicznej – podsumowującej I półrocze roku szkolnego 2017/18

           Plan rady:

 1. Sprawozdania n-li prowadzących zajęcia dodatkowe /przydzielone z godz. dyr./
 2. Sprawozdania n-li prowadzących zajęcia dodatkowe /prowadzone z inicjatywy n-li/
 3. Szczegółowa analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów w związku z przedłużeniami okresu nauki na poszczególnych etapach edukacyjnych /przew. zespołów ppp /
 4. Półroczne podsumowanie pracy zespołów ppp (odp. koordynator)
 5. Sprawozdania cząstkowe z realizacji stażu na kolejny stopień awansu zawodowego (n-le i op. stażu)
 6. Analiza wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych (odp. przew. zespołu)
 7. Półroczna realizacja planu pracy szkoły  - wnioski ( odp. przew. zespołu ……)
 8. Półroczna analiza  pracy zespołów nauczycieli  - wnioski – (odp. przew. zespołów)
 9. Omówienie dyżurów n-skich w aspekcie bezpieczeństwa uczniów –  (odp. pedagog szk.)

 

 

Dnia 15 grudnia 2017r./piątek/ o godz. 12.00

RADA PEDAGOGICZNA

Plan rady:

 1. Zaopiniowanie aneksu nr 2 do arkusza organizacji na rok szk. 2017/18;
 2. Zmiana tygodniowego rozkładu zajęć w internacie od stycznia 2018
 3. Sprawy bieżące;

Dobra, dn. 08.12.2017r.

 

Dnia 17 listopada 2017r./piątek/ o godz. 12.00

RADA PEDAGOGICZNA

 1. Zatwierdzenie przez radę pedagogiczną Statutu ośrodka;
 2. Informacja doradcy zawodowego o realizowanych projektach;
 3. Sprawy bieżące;

/Uwaga: Samokształcenie przeniesione na inny termin/

Uwaga

17.11.2017r godz. 12.30 i 18.11.2017r. godz. 8.30/

Szkolenie zewnętrzne” „Praca z uczniem przejawiającym problemy wychowawcze, w tym z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym"

 

Dobra, dn. 02.11.2017r.

 

Dnia 29.09.2017r. o godz. 12.30 /piątek/

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Tematyka:

1) Zaopiniowanie aneksu nr 1 do arkusza organizacji na rok szk. 2017/18;

2) Zaopiniowanie zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć w opiece całodobowej – od 2 października 2017r.

3) Zaopiniowanie programu wychowawczo - profilaktycznego ośrodka.

 

Dobra, dn. 21.09.2017r.

 

Dnia 15.09.2017r. /piątek/  godz.12.30 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Tematyka:

1) plan doskonalenia zawodowego nauczycieli /przyg. naucz. specjaliści/;

2) harmonogram ewaluacji wewnętrznej /zespół do spraw ewaluacji/;

3) roczny plan pracy ośrodka /zespół ds. promocji/;

4) analiza egz. zawodowego /naucz. praktycznej nauki zawodu/

5) program doradcy zawodowego;

6) dyżury dla rodziców;

7) zaj. dodatkowe – dobrowolne;

8) informacja koordynatorów o realizowanych w ośrodku projektach zewnętrznych;

 

 

Dnia 29.08.2017r. /wtorek/  godz.8.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Temat: Organizacja nowego roku szkolnego 2017/18

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.

Uwaga!

W dniach 30.08.17, 31.08.17, 01.09.17r. - praca nauczycieli i wychowawców opieki całodobowej - uzupełnianie dokumentacji, przygotowanie pomieszczeń do nowego roku szkolnego.

 

Dobra, dn.10.08.2017r.

rok szkolny 2016/17

Zebranie Rady Pedagogicznej

16.06.2017r. godz. 8.00

Tematyka:

 1. Klasyfikacja roczna i końcowa.
 2. Podsumowanie badania efektów kształcenia i nauczania:   Czytanie ze rozumieniem  w SP, GIM  - zespół hum., Umiejętności liczenia w zakresie czterech podstawowych działań  w ZSZ  - zespół mat – przyr.
 3. Podsumowanie innowacji  –  W. Dziadoń, E. Czyszczoń, L. Kosiarska, B. Kuziel – Nowak,
 4. Podsumowanie pikniku integracyjnego,
 5. Ustalenie stawki na ubezpieczenie
 6. Arteterapia - metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka – forma warsztatowa – prowadzące: D. Leśniak, D. Giza

 

Dobra, dn. 09.06.2017r.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

w dniu 21.04.2017r. godz.12.30

Tematyka:

 1. Powołanie zespołu nadzorującego egzamin zawodowy /część teoretyczna i część praktyczna/
 2. Szkolenie dotyczące przeprowadzania egzaminów zawodowych
 3. Zaopiniowanie przez radę pedag. projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018
 4. Informacja poszczególnych zespołów o pracy w zakresie ew. wew. i analiza raportów cząstkowych – odp. przew. poszczególnych zespołów n-li i przew.
 5. Omówienie akcji promocji ośrodka  - wizyty w szkołach
 6. Polityka bezpieczeństwa – odp. p. W. Czyszczoń
 7. Projekty zewnętrzne
 8. Informacje n-li o tematyce odbytych szkoleń i konferencji.

 

Dobra, dn. 04.04.2017r.

 

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

w dniu 28 marca 2017r. o godz. 12.30

Temat: Wybór przedstawicieli rady pedagogicznej do prac w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora SOSW Dobra.

Dobra, dn. 27.03.2017r.

 

 

 

Dnia 25.11.2016r. /piątek/ po wywiadówce ok. godz.12.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ  

Tematyka rady:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej pod tytułem „Najlepiej ćwiczymy razem – kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o pracy dyrektora SOSW Dobra w związku z oceną pracy dyrektora;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dyżurów nauczycielskich na korytarzu w związku z organizacją zajęć szkolnych na nowym budynku.
 4. Sprawy bieżące

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.
 

 

Dobra, dn.16.11.2016r.

 

 

 

 

Dnia 31.10.2016r. /poniedziałek/ godz.8.30 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ - szkolenie zewnętrzne

 

Temat szkolenia: Ocena opisowa

Cele szkolenia:

 • Znajomość treści rozporządzenia dotyczącego oceniania i klasyfikowania, wymaganych dokumentów i sposobu ich wypełniania oraz podstawy programowej, jako punkt wyjścia do gromadzenia informacji potrzebnych do skonstruowania rzetelnej oceny opisowej,
 • Umiejętność ujednolicania zakresu, formy i zwrotów wykorzystywanych w ocenie opisowej na terenie placówki,
 • Umiejętność precyzyjnego i zrozumiałego dla odbiorcy konstruowania oceny opisowej.

 

Obecność członków rady pedagogicznej obowiązkowa.

 

 

 

 

 

Dnia 14.10.2016r. /piątek/ godz.9.00 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia:

 1. Zaopiniowanie przez radę pedagogiczną projektu planu finansowego ośrodka na 2017r.,
 2. Zatwierdzenie procedur wymaganych przy realizacji projektu „Chrońmy dzieci”,
 3. Zapoznanie rady pedagogicznej z rodzajami zajęć dodatkowych, które będą prowadzić n-le,
 4. Ewaluacja wewnętrzna - ustalenie zestawu pytań kluczowych, powołanie zespołów zadaniowych, przydział grup badawczych.

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.
Dobra, dn.28.09.2016r.

 

      

 

 

Dnia 12 września 2016r./poniedziałek/ o godz. 14.10

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Plan rady:

 1. Zapoznanie rady z Planem Nadzoru Pedagogicznego dyrektora na rok szkolny 2016/17.
 2. Zatwierdzenie przez radę pedagogiczną Planu Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dobrej na rok szkolny 2016/2017.
 3. Zaopiniowanie przez radę zmian w „Programie Wychowawczym......”   /jeśli będą potrzebne /
 4. Zaopiniowanie przez radę zmian w „Programie Profilaktyki......”  /jeśli będą potrzebne /
 5. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej na rok szkolny 2016/2017. 
 6. Wybór zagadnień do ewaluacji wewnętrznej.
 7. Wskazanie przez radę pedagogiczną sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów.
 8. Analiza wyników sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych za rok 2015/16r.
 9. Informacja koordynatorów o realizowanych w placówce projektach w roku szk. 2016/17
 10. Informacje nauczycieli o uczestnictwie w szkoleniach i konferencjach
 11. Wnioski, sprawy organizacyjne.

 

Obecność członków rady pedagogicznej obowiązkowa /zwolnieni wychowawcy grup pracujący z wychowankami/.

 

DNIA 29.08.2016r. /poniedziałek/  godz.8.00 

RADA PEDAGOGICZNA

TEMAT: ORGANIZACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2016/17

 

Obecność wszystkich nauczycieli i wychowawców obowiązkowa.
 

 

Dobra, dn.02.08.2016r.