Historia ośrodka

             Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej istnieje od 1września1961 roku. Powołano go orzeczeniem organizacyjnym z dnia 26 sierpnia1961r. Nr KOS /Kuratorium Okręgów Szkolnych/ IV Spec. – 8a/12/61 w sprawie otwarcia Państwowego Zakładu Wychowawczego i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dobrej, powiat Limanowa. Na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958r. w sprawie kuratoriów okręgów szkolnych i inspektoratów oświaty /Dz. U. Nr 25, poz.104/ za zgodą Ministra Oświaty /pismo Nr S 0 4 – 3098/61 z dnia 21 lipca 1961r./ Państwowy Zakład Wychowawczy – bo taką nazwę nosił ośrodek to jest szkoła podstawowa i internat, zorganizowany został z inicjatywy Inspektoratu Oświaty w Limanowej dla potrzeb terenu ziemi limanowskiej.
Pierwszym dyrektorem placówki była Pani mgr Maria Tokarz. Następnie funkcję tę pełnił Pan mgr Władysław Joniec, który włożył duży wkład w utworzenie placówki.
Początkowo na lokum przeznaczono budynek kolonijny ZBM Kraków, który istnieje do dzisiaj, lecz został przebudowany i rozbudowany.
W pierwszym roku działalności w placówce przebywało 36 wychowanków, potem liczba szybko wzrosła do 77, później do 104 i 117. Również liczba opiekunów stopniowo wzrastała. Na początku cały personel, łącznie z obsługą stanowiły tylko 4 osoby. Powoli także zagospodarowywano cały obiekt i jego otoczenie. Ze względu na dużą ilość wychowanków poczyniono starania o osobny budynek internatu dla dziewcząt. Od grudnia 1964 roku, po przeprowadzonym remoncie budynek oddano do użytku. Warunki lokalowe powoli ulegały polepszeniu. Wysoka liczba wychowanków utrzymywała się nadal. Przeważająca część dzieci objęta była pomocą Skarbu Państwa.
W roku szkolnym 1965/66, dla uczczenia 1000-lecia Państwa Polskiego w czynie społecznym wybudowano boisko szkolne w parku. Również w czy- nie społecznym w roku szkolnym 1977/78, przy udziale naszych wychowanków wybudowano tuż przy placówce własne boisko sportowe o nawierzchni bitumicznej. Znajduje się tu boisko do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową, koszykową oraz bieżnia.
W roku szkolnym 1975/76 ogłoszony został konkurs na najlepiej zorganizowaną placówkę oświatową ,,tego typu’’ w województwie. Nasza placówka zajęła II miejsce i otrzymała nagrodę 2000zł.
W roku szkolnym 1983/84 Państwowemu Zakładowi Wychowawczemu w Dobrej nadano imię Marii Konopnickiej, na podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji i Wychowania z dnia 30.08.1980r. Od września 1984 r. placówka zmieniła nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
W roku szkolnym 1991/92 zmienił się dyrektor placówki. Został nim Pan mgr Tadeusz Kielar. Wraz ze zmianą dyrektora, nastąpiło wiele radykalnych zmian dotyczących przebudowy głównego obiektu. Została wybudowana kotłownia, a nad nią dwie dodatkowe sale lekcyjne. Całkowicie zmieniło się wnętrze budynku. Z dużych sal powstały mniejsze pomieszczenia na klasy i sypialnie dla chłopców. Po jednej stronie budynku powstał internat chłopców, po drugiej zaś szkoła. Od tego czasu nauka w szkole odbywała się na jedną zmianę. W 1995r. poprzez uporczywe starania ówczesnego dyrektora rozpoczęto budowę nowego obiektu ośrodka. Z nowym rokiem szkolnym 1999/2000 została wprowadzona reforma szkolnictwa a wraz z nią gimnazja. Również w SOSW w Dobrej została zorganizowana pierwsza klasa gimnazjum specjalnego.
1 grudnia 1999r. dyrektorem placówki została Pani mgr Zofia Skowronek. We wrześniu 2000r. oddano do użytku dolną część nowego budynku tj. kuchnię wraz z zapleczem kuchennym,  jadalnię i dwie sale przeznaczone na świetlicę i pracownię gospodarstwa domowego.
W roku szkolnym 2002/2003 przekazano do użytku cały nowy budynek bez barier architektonicznych tj. na parterze pomieszczenia szkolne - sale lekcyjne, pracownie, gabinety do zajęć rewalidacyjnych, pomieszczenia administracyjne a na piętrze – pomieszczenia internatowe. W roku 2003r. powstała w ośrodku dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla uczniów upośledzonych umysłowo stopniu lekkim. Uczniowie zdobywali zawód: kucharza małej gastronomii. Po ukończeniu drugiej klasy przystępowali do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Od 1 września  2007r. dyrektorem placówki została Pani mgr Danuta Gąsior – obecna dyrektor. Dzięki jej staraniom utworzono w placówce szkołę ponadgimnazjalną dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - trzyletnią szkołę przysposabiającą do pracy. Szkoła przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i którzy nie są w stanie nauczyć się konkretnego zawodu. Są natomiast w stanie opanować wiele czynności i umiejętności, które w przyszłości pozwolą im funkcjonować w środowisku i na warsztatach terapii zajęciowej.
W roku 2011 obchodzono jubileusz 50-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej połączony z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość zaproszono władze powiatowe i lokalne oraz wszystkich emerytowanych pracowników ośrodka.

W roku 2012 na budynku ośrodka zamontowane zostały kolektory słoneczne, które służą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W tym samym roku placówka została doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne dla uczniów, które pozyskano w ramach projektu unijnego.

Od roku szkolnego 2012/2013r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa staje się trzyletnią szkołą zawodową kształcącą młodzież w zawodzie kucharz. Absolwenci ośrodka kończąc edukację na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej uzyskują pełne zawodowe kwalifikacje, takie same, jakie zdobywa każdy absolwent dowolnej masowej szkoły zawodowej.

Jednocześnie w tym samym roku wysłużony stary budynek ośrodka, w którym odbywały się przede wszystkim zajęcia sportowe i artystyczne zostaje wyłączony z użytku, ze względu na zły stan techniczny. Brak tych pomieszczeń spowodował, że wszystkie zajęcia wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej oraz wszelkie uroczystości i imprezy szkolne musiały odbywać się na nowym budynku. Zrobiło się bardzo ciasno i niewygodnie. Brak wystarczającego miejsca na prowadzenie zajęć ruchowych /stołówka pełniła rolę sali gimnastycznej i świetlicy/ oraz zajęć lekcyjnych szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającą do pracy w pomieszczeniach internatowych był największą udręką nauczycieli i uczniów. Problem ten dostrzegał również organ prowadzący ośrodek – Starostwo Powiatowe w Limanowej ale brak środków finansowych niweczył wszystkie plany. 

Ciągłe prośby Pani dyrektor i rodziców uczniów do organu prowadzącego o rozbudowę ośrodka dały maleńką iskierkę nadziei. Inwestycja została ujęta w planie budżetowym Starostwa Powiatowego w Limanowej na rok 2014/15. W październiku 2014r. rozpoczęto rozbiórkę starego budynku oraz budowę nowej części budynku – I etap. W roku 2015 wprowadzono zmiany w budżecie powiatu na lata 2015-2017, w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków PFRON. Nastąpiła realizacji zadania inwestycyjnego - II etap rozbudowy ośrodka. Rok 2016 to szybkie tempo budowy nowej części budynku i zakończenie budowy. Koszt inwestycji to 3,1mln zł, z czego przeszło 1/3 kwoty pochodziło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dnia 11 marca 2017r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej części budynku ośrodka z salą gimnastyczną, zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym, salą do gimnastyki korekcyjnej, dużą świetlicą, salą doświadczania świata, pracowniami do zajęć przysposobienia do pracy i salami lekcyjnymi.

Dzisiaj nasz ośrodek jest dynamicznie rozwijającą się placówką, wykorzystującą nowoczesne metody rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja zajęć dobrana jest do indywidualnych możliwości uczniów, stwarza wyjątkową korzyść w realizowaniu etapowych celów rewalidacyjnych i edukacyjnych.
Prowadzone systematyczne remonty w ośrodku sprawiły, że jest przytulnie i bardzo kameralnie. Internat zastępuje wychowankom dom rodzinny i dlatego jest w nim miło i przyjemnie. Wychowankowie mają nowe i zarazem bardzo wygodne tapczany jednoosobowe oraz indywidualne szafki nocne. Świetlice poszczególnych grup wyposażono w nowe meble: niskie funkcjonalne szafki, stoliki i kolorowe krzesełka. Wszystkie sypialnie zostały pomalowane w pastelowych kolorach /farby otrzymano z firmy „Śnieżka” - nagroda w konkursie Kolorowe Boiska 2015 i 2016/. 
wszystkie pomieszczenia szkolne i internatowe zostały odniowione i pomalowane /wymiana drzwi, podłóg i pomalowano ściany. Pracownia komputerowa wymaga wymiany trzech zestawów komputerowych. Co roku udaje się nam zakupić chociaż jeden nowy zestaw dla ucznia lub laptop dla nauczycieli. Wprawdzie nie cały sprzęt jest najnowszy, ale posiadamy również projektory multimedialne i tablicę interaktywną. 

Obecne warunki lokalowe ośrodka są bardzo dobre. W bieżącym roku szkolnym w ośrodku przebywa 82 uczniów. W internacie mieszka 40 wychowanków. Każdemu uczniowi umożliwia się odniesienie sukcesu, co zwiększa jego poczucie własnej wartości. O sile i efektywności ośrodka decyduje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele, na każdym poziomie pracy zawodowej, wdrażani do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, stosują najbardziej efektywne metody i formy pracy - stale monitorowane pod kątem ich skuteczności. Uczniowie czują się tu bezpiecznie, mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, by później wykorzystywać je z sukcesem w dorosłym życiu.