Oferta edukacyjno-wychowawcza

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobrej funkcjonują:

1. Szkoła Podstawowa: klasy I-III, IV-VIII
Szkoła podstawowa oferuje naukę uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem w zespołach klasowych. Edukacja podzielona jest na dwa etapy kształcenia:
I etap - edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III), cykl trwania nauki 3 lata;
II etap - (klasy IV-VIII), cykl trwania nauki 5 lat;

W Szkole Podstawowej uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu czytania, pisania oraz liczenia. Praca dydaktyczno - wychowawcza realizowana jest w oparciu o indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne opracowane dla każdego ucznia.
Dbając o rozwój naszych uczniów obejmujemy każdego z nich, w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb, rewalidacją indywidualną.

2. Szkoła ponadpodstawowa
1) trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia /szkoła oferuje naukę uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim/ 
kierunek kszatłcenia:  Pracownik pomocniczy gastronomi.

Uczniowie zdobywają umiejętności związane z wykonywaniem prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne: realizowanie prac związanych z przechowywaniem żywności; wykonywanie prac pomocniczych w pomieszczeniach produkcyjnych obiektu gastronomicznego; wykonywanie czynności pomocniczych związanych z ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych; wykonywanie prac pomocniczych w części handlowo-usługowej obiektu gastronomicznego. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie ośrodka i w pracowni gastronomicznej.

Uczeń w trzyletnim procesie kształcenia:
- Nabywa umiejętności związanych z organizowaniem stanowiska pracy oraz przygotowaniem typowych potraw i napojów w różnych zakładach gastronomicznych.
- Poznaje zasady prawidłowego przechowywania artykułów spożywczych, półproduktów i wyrobów gotowych,
- Zaznajamia się z zasadami racjonalnego żywienia,
- Zapoznaje się z wyposażeniem zakładów gastronomicznych,
- Przestrzega przepisów BHP,
- Pozyskuje umiejętności prowadzenia uproszczonej rachunkowości i szukania atrakcyjnego zatrudnienia.

Możliwości zatrudnienia absolwentów po szkole branżowej:
- w punktach małej gastronomii,
- w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych;
- w restauracjach

2) Szkoła Przysposabiająca do Pracy /wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi/.
Głównym celem prowadzonych zajęć jest osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezalezności na miarę indywidualnych możliwości uczniów.
Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:
- funkcjonowanie osobiste i społeczne;
- przysposobienie do pracy (zajęcia gospodarstwa domowego, ogrodnicze, krawieckie, stolarskie, sztuki użytkowej, biurowo-komputerowe); 
- zajęcia kształtujące kreatywność: muzyka z rytmika, sportowe;
- zajęcia rozwijające komunikowanie się;
- religia;
- wychowanie fizyczne.

Każdy uczeń realizuje indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny odpowiadający jego możliwościom intelektualnym i psychofizycznym. Celem edukacji ucznia jest rozwijanie niezależności, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako samodzielnej osoby. Szkoła Przysposabiająca do Pracy ma na celu maksymalne uniezależnienie się od opieki innych ludzi, gdyż każda zdobyta umiejetność pozwala żyć bardziej niezależnie.

3) Opieka całodobowa - internat  /40 miejsc/ 
Opieka całodobowa -internat - zapewnia należytą opiekę wychowawczą,  stwarza warunki do ich właściwego rozwoju psychoruchowego oraz rozwija zainteresowania wychowanków poprzez różnorodne formy zajęć. Codzienne życie w internacie toczy się według ustalonego porządku:  zajęcia tematyczne, nauka własna w grupach, popołudniowy relaks i odpoczynek oraz zabawy i dyskoteki integracyjne.  Szczególną uwagę zwraca się na dbałość o ład , porządek i estetykę otoczenia.

W  trakcie nauki własnej, wychowawcy stosują indywidualizacjię procesu nauczania i wychowania, stawiają na umiejętność twórczego rozwiązywania zadań.
Wszystkie imprezy szkolne i uroczystości obchodzone w ośrodku wzmacniają więzi pomiędzy wychowankami, integrują ich  ze środowiskiem lokalnym i wzbudzają poczucie patriotyzmu.
O dobrej pracy wychowawczej internatu/opieki całodobowej świadczy właściwie wykwalifikowana kadra pedagogiczna, aktywizujące metody stosowane w pracy wychowawczej i różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w internacie.