Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Konopnickiej w Dobrej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http:/www.sosw-dobra.i1.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-20

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
- część struktury nagłówkowej w serwisie nie jest prawidłowa,
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia: 
część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Ułatwienia na stronie internetowej:
Strona internetowa posiada następujace ułatwienia:
- możliwość zmiany rozmiaru tekstu (powiększenie i pomniejszenie tesktu - ctrl+/ ctrl-)
- jasne tło,
- czytelna czcionka
- podświetlane linki,
- wysoki kontrast,
- przejście do trybu FULLSCREEN, czyli wyświetlanie stron na pełnym ekranie (użycie klawisza F11),
- wyróżnienie odnośników,
- mapa strony,

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Dziadoń, e-mail: soswdobra.geograf@gmail.com. lub soswdobra.dyr@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 183330029. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1. Główne wejście do budynku ośrodka jest usytuowane przy drodze gminnej /przeciwpożarowej/ i jest ono ogólnodostępne.
2. Budynek ośrodka jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada dwa podjazdy zewnętrzne dla wózków inwalidzkich.
3. Budynek składa się z przyziemia, parteru i piętra. Wewnątrz budynku znajduje się winda z pięcioma przystankami.
4. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
5. Przy budynku ośrodka znajduje się parking, w tym zatoka na dwa miejsca umożliwiające zatrzymanie samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły.