Karta innowacji

Innowacja pedagogiczna – metodyczna

Zajęcia sportowo – przyrodnicze z kodami QR

 

Autor innowacji: Wojciech Dziadoń

Czas realizacji: wrzesień 2021- czerwiec 2022

I. Innowacja metodyczna – „Zajęcia sportowo – przyrodnicze z kodami QR”

II. Wstęp
We współczesnym świecie nieodłącznym elementem nauki i rozrywki jest komputer lub smartfon, który może zaciekawić, ale przede wszystkim pokazać, że służy do wielu innych rzeczy niż granie w gry komputerowe czy internetowe. Styczność z nowymi technologiami i urządzeniami jest dla większości z nas rzeczą nieuniknioną.

Niniejsza innowacja ma na celu zwiększenie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych sportowych o zajęcia terenowe /krajoznawczo- turystyczne/ z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, które pozwolą uczniom sprawnie przekazywać informacje poprzez kody QR i jednocześnie zachęcać do podjęcia interakcji pomiędzy nauczycielem i uczniami. /refleksji nad wykonanym zadaniem/.

Głównym założeniem innowacji będzie rozbudzanie zainteresowań uczniów najbliższą okolicą,

z wykorzystaniem kodów QR.

III. Zakres innowacji:
Zajęcia organizowane będą w czasie zajęć pozalekcyjnych - koła sportowego i fotograficznego. Innowacją zostaną objęci uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Czas trwania innowacji: wrzesień 2021r. – czerwiec 2022r.

IV. Opis innowacji
Jednym z rozwiązań wykorzystujących urządzenia mobilne, które pozwala sprawnie przekazywać informacje i jednocześnie zachęcać odbiorcę do podjęcia interakcji, są dwuwymiarowe kody zwane kodami QR. Kod QR (z ang. Quick Response) jest to kwadratowy odpowiednik kodu kreskowego, jednak ma od niego zdecydowanie więcej zastosowań. Używany jest głównie do oznaczania produktów, akcji reklamowych, wizytówek itp. Można też w nim zapisać dowolny tekst. To właśnie ta forma posłuży nam na zajęciach koła sportowego do komunikacji. Program zajęć sportowych zostanie wzbogacony o zajęcia terenowe: sportowo – przyrodnicze. Wprowadzając niniejszą innowację chcę, by wykorzystanie kodów QR podczas zajęć pozalekcyjnych było dla uczniów przyjemnością, zabawą, przygodą. By uczestnicy zajęć dostrzegali piękno przyrody obok siebie, w najbliższym otoczeniu, aby nauczyli się z nią obcować, słuchać jej, poznawać a także szanować i chronić. Podczas zajęć w sali komputerowej uczniowie będą sami tworzyć kody QR.

Wykorzystywanie kodów QR na zajęciach wprowadzi przede wszystkim element ciekawości i rywalizacji. Pomoże także w podsumowaniu i utrwaleniu wiadomości, sprawdzeniu poprawnej odpowiedzi czy w rozwiązywaniu zagadek.

1 godzinę w miesiącu zajęcia sportowe będą odbywać się w terenie. Uczniowie będą wędrować po najbliższej okolicy i pracować z kodami QR. Ich zadaniem będzie odnaleźć kody i odczytać z nich nazwy miejsc, do których się udadzą pieszo lub rowerami. Każde polecenie zadania terenowego ukryte będzie w kodzie QR. Polecenia będą zakodowane przy pomocy generatora kodu QR. Uczniowie za pomocą odpowiedniej aplikacji na tabletach lub smarfonach odczytają kod i dowiedzą się jakie wyzwanie czeka ich podczas zajęć, gdzie pójdą na wycieczkę, jakie będą wykonywać zadania. Kody będą także zawierać informacje przyrodnicze i sportowe.

Na zajęciach fotograficznych również 1 godz. w miesiącu, uczniowie będą samodzielnie generować kody QR i tworzyć dokumentację fotograficzną z zajęć. Głównym celem zajęć fotograficznych będzie zaznajomienie uczniów z możliwościami cyfrowej rejestracji obrazu, jego opracowania i obróbki w komputerze, wydruku oraz estetycznej prezentacji, a także z możliwościami łączenia fotografii w ciekawe prezentacje multimedialne.
 

V. Cel główny: Wykorzystanie zainteresowań sportowych, przyrodniczych oraz informatycznych uczniów w celu odkrycia kodu, który umożliwi im odczytanie nazw miejsc, zjawisk przyrodniczych, okazów przyrody w najbliższej okolicy.

VI. Cele szczegółowe:
Uczeń:

bierze udział w wycieczkach poznawczych, krajoznawczo – turystycznych;

zna przykłady form ochrony przyrody;

  • potrafi sam wybrać najciekawsze lub najpiękniejsze miejsce przyrodnicze regionu,
  • dostrzega piękno krajobrazu najbliższej okolicy oraz jej walorów krajoznawczo-turystycznych,
  • wie, co to są kody QR i do czego służą;
  • korzysta z aplikacji do odczytywania kodów QR;
  • kreatywnie wykorzystuje funkcjonalność smartfona;
  • potrafi skutecznie komunikować się w celu rozwiązania konkretnego zadania;
  • poszerza umiejętności fotografowania w plenerze, przedstawia i wyraża na zdjęciach własne przeżycia i obserwacje
  • pracuje w grupie.
     

Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji zajęć:
-    tablety, komputery, projektor
-    telefony uczniów, na których zainstalowana jest aplikacja do odczytu kodów QR /skaner kodów QR/;

 

Metody pracy:
- poznawcze
- poszukujące
- aktywizujące
- praktyczne -  metody praktyczne: wykorzystanie telefonów do odczytywania kodów QR, wykorzystanie komputera do generowania kodów, wyszukiwania informacji, prezentacja efektów pracy;
 

Formy pracy:
- zajęcia terenowe
- wycieczki po najbliższej okolicy

- ćwiczenia praktyczne - odczytywanie kodów QR
- zajęcia z zastosowaniem aktywnych metod pracy
- konkursy o tematyce przyrodniczej
- zajęcia w pracowni komputerowej
 

VII. Ewaluacja
W trakcie realizacji, jak i po zakończeniu przeprowadzony zostanie zespół działań, których celem będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy program innowacji odpowiada potrzebom, zainteresowaniom i oczekiwaniom uczniów, jak również, czy sprzyja rozwijaniu wiedzy i umiejętności.
 

Planowane działania w tym obszarze:
- obserwacja uczniów podczas zajęć;
- przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej dla nauczycieli
- przeprowadzenie lekcji pokazowej dla rodziców
 

Spodziewane efekty:
Dla szkoły:
1. Podniesienie jakości pracy szkoły
2. Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły
3. Uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych
 

Dla ucznia:
1. Wzrost zainteresowania wiedzą przyrodniczą i informatyczną,
2. Dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy,
3. Zrozumienie potrzeby dbania o przyrodę i najbliższe środowisko
4. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
5. Umiejętność współpracy w grupie, wykazanie poczucia odpowiedzialności za wynik grupy
6. Zwiększenie motywacji do samodzielnego zdobywania wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą
7. Rozwój twórczego myślenia i kreatywności
8. Satysfakcja z odniesionych sukcesów

3. Ewaluacja
W trakcie prowadzenia innowacji dokonywana będzie systematyczna ocena osiągnięć pracy uczniów oraz pełna dokumentacja pedagogiczna. Działania uczniów będą odzwierciedlone w postaci:
- wystawy prac fotograficznych uczniów,
- kart pracy uczniów z kodami QR,
- zdjęć i relacji umieszczanych przez wdrażającego innowację na stronie internetowej szkoły,
- zapisów w dzienniku zajęć pozalekcyjnych,
Prowadzący dokona pełnej ewaluacji i oceny działań innowacyjnych na zakończenie roku szkolnego (czerwiec 2022r.). Będzie ona wskaźnikiem, czy realizacja programu innowacji przebiegła prawidłowo, czy zrealizowano jej założenia i cele. Po ewaluacji spisane zostaną wnioski, które uwzględnione zostaną w pracy w kolejnym roku.
 
4. Problematyka ujęta w programie

 

Lp

Miesiąc

Temat

Zadania

1.

Koło sportowe

Koło fotograficzne

Wrzesień

„Czysta woda – zdrowe życie”;

 

Sprzątanie Świata – sprzątamy teren przy rzece Łososina.

„Szukamy zanieczyszczonych miejsc”, wycieczka do Oczyszczalni ścieków i Punku selektywnej zbiórki odpadów /PSZOK/. Odkodowanie zapisanej w kodzie QR trasy do PSZOK.

Importowanie zdjęć na komputer, obróbka zdjęć, przesyłanie zdjęć, tworzenie galerii.

2.

Październik

„Las iglasty i liściasty”

 

Wycieczka do pobliskiego lasu, poznajemy drzewa najbliższej okolicy - obserwacje przyrodnicze w terenie i doświadczenia związane z drzewami. Badanie drzew za pomocą dotyku, wzroku, węchu; mierzenie grubości pnia drzewa; porównywanie faktury kory drzew, rozpoznawanie najpospolitszych gatunków drzew – odczytywanie nazw z kodów QR

Analiza zebranych informacji na temat drzew, importowanie zdjęć na komputer, obróbka zdjęć, tworzenie kodów QR, tworzenie galerii.

3.

Listopad

„Suma opadów atmosferycznych”

Pomiar opadów deszczomierzem. Uczniowie samodzielnie przygotują deszczomierze. Za pomocą strzykawki wstrzykujemy wodę do butelki i w ten sposób rysujemy na butelce podziałkę. Do przezroczystej butelki plastikowej wkładamy lejek kuchenny, który przymocowujemy taśmą lub plasteliną. Odczytanie informacji na temat deszczomierza i średniej ilości opadów w Polsce z kodów QR.

Analiza wyników opadów atmosferycznych zaobserwowanych podczas zajęć terenowych, importowanie zdjęć na komputer, obróbka zdjęć, tworzenie kodów QR, tworzenie galerii.

4.

Grudzień

„Ptaki zimujące w Polsce”

Poznanie gatunków ptaków zimujących w Polsce, rozpoznawanie – odczytywanie nazw ptaków z kodów QR,

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę - dokarmiamy ptaki. Wspólne wykonanie karmnika. Wyznaczone dzieci składają karmnik wg instrukcji nauczyciela, a inne nasypują zgromadzone ziarna, pokruszone orzechy, nasiona, zboże.

Tak przygotowany karmnik dzieci zawieszą na drzewie w czasie spaceru.

Tworzenie kodów QR, importowanie zdjęć na komputer, obróbka zdjęć, tworzenie galerii.

5.

Styczeń

„Ślady i tropy zwierząt”

Poszukiwanie i rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt. Zabawa ruchowa „Jak chodzą zwierzęta” Wykonanie zabawy ułatwi uczniom zrozumienie dlaczego zwierzęta zostawiają takie, a nie inne tropy. Uczniowie na komendę nauczyciela poruszają się jak niedźwiedzie, czyli tupiąc i stawiając całą stopę na ziemi. Nauczyciel tłumaczy że niedźwiedzie stawiają stopy podobnie, jak ludzie. W ten sposób porusza się też np. borsuk, bóbr. Następnie uczniowie stają na palcach i próbują iść w ten sposób. Nauczyciel tłumaczy, że jest to krok charakterystyczny dla lisów, wilków, rysi. Następnie uczniowie próbują stanąć na opuszkach palców, jak baletnice. Nauczyciel tłumaczy, że w taki sposób poruszają się jelenie, dziki i sarny.

Importowanie zdjęć na komputer, obróbka zdjęć, tworzenie kodów QR, przesyłanie zdjęć, tworzenie galerii.

6.

Luty

„Zabawy ze śniegiem”

 

Uczniowie uczestniczą w zestawie zabaw przygotowanym przez nauczyciela. Poruszając się po śniegu tworzą ślady tzw. traktor w różnych kierunkach. Wykonują skoki obunóż jeden za drugim, próbując trafić swoimi butami w ślady kolegi. Uczestniczą w bitwie na śnieżki. Lepią kule śniegowe, mierzą obwód sznurkiem i miarką krawiecką. Rzucają śnieżkami do wyznaczonego celu.

Badamy właściwości śniegu. Dzieci robią eksperyment w zespołach. Naczynia wypełniamy śniegiem (w miarę równo, bez pustego miejsca w butelce), zaznaczamy mazakiem miejsce, w którym kończy się śnieg, jedno naczynie stawiamy w ciepłe miejsce koło kaloryfera, drugie w inną część sali.

 

Ślady na śniegu. Skoki obunóż jeden za drugim. Bitwa na śnieżki. Rzuty śnieżkami do wyznaczonego celu.

Importowanie zdjęć na komputer, obróbka zdjęć, tworzenie kodów QR, przesyłanie zdjęć, tworzenie galerii.

7.

Marzec

„Wiosenne przebudzenie”

 

Tor zadań z kodami QR – zagadki wiosenne, obserwacja przyrody, gromadzenie materiałów do opracowania dokumentacji ścieżki ekologicznej

Tor przeszkód w parku (biegi, skoki, rzuty)

Importowanie zdjęć na komputer, obróbka zdjęć, przesyłanie zdjęć, tworzenie galerii.

8.

Kwiecień

„Podchody”

Grupa zostanie podzielona na dwa zespoły. Pierwszy zespół – uciekający wyruszy ze szkoły 10 minut wcześniej. Ich zadaniem będzie oddalić się od szkoły w nieznanym kierunku a drogę swoją oznaczać będzie strzałkami i kodami qr. Zespół tropicieli będzie odszukiwał wskazówki – strzałki i odczytywał zadania ukryte w kodach QR. Poszukiwania zakończą się gdy tropiciele odnajdą uciekinierów.

Tworzenie kodów QR, importowanie zdjęć na komputer, obróbka zdjęć, tworzenie galerii.

9.

Maj

„Życie na łące”

 

Poznajemy życie na łące, poznanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt występujących na łące – odczytywanie kodów QR. Poznanie znaczenia pszczół dla przyrody i człowieka. Wykorzystanie lupy do obserwacji zachowań owadów. Rozpoznawanie owadów – odczytywanie kodów QR, poznawanie ich naturalnego środowiska. Czyste środowisko – nasza wspólna sprawa.

Zajęcia ruchowe z cieniem. „Złap swój cień” – złap cień przed tobą, za tobą, obok siebie, narysuj kredą cień kolegi. Uczeń kredą rysuje wokół siebie koło; co jakiś czas przychodzi i zaznacza, w którym miejscu znajduje się cień (co się zmieniło?)

Importowanie zdjęć na komputer, obróbka zdjęć, przesyłanie zdjęć, tworzenie galerii.

10.

Czerwiec

„Rodzaje chmur”

„Podsumowanie innowacji”

 

Obserwacja chmur na niebie podczas zajęć terenowych i wykonanie fotografii różnych rodzajów chmur. Rozpoznanie typów chmur z wykonanych wcześniej fotografii. Przygotowanie kodów QR z różnymi typami chmur.
 

- Podsumowanie innowacji
- podsumowanie zajęć, wnioski
- prezentacja wyników pracy na forum szkoły.

Importowanie zdjęć na komputer, obróbka zdjęć, tworzenie kodów, przesyłanie zdjęć, tworzenie galerii,

przygotowanie prezentacji.