„Planeta Ziemia przedstawiona w liczbach”

Innowacja pedagogiczna

 

 „PLANETA ZIEMIA PRZEDSTAWIONA W LICZBACH”

Innowacja programowo – metodyczna

 

Wstęp

Bodźcem do opracowania innowacji stały się refleksje dotyczące analizy wyników egzaminów gimnazjalnych w naszych oddziałach gimnazjalnych. W celu podniesienia jakości kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych postanowiliśmy stworzyć innowacyjny program, który usystematyzuje i ugruntuje wiedzę i umiejętności uczniów klasy III gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej. Program innowacyjnych zajęć ma na celu poznanie różnych metod i technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz uwierzenia we własne siły i to, że dobre przygotowanie daje gwarancję sukcesu. W ciągu pracy z uczniami zauważyliśmy, że nasi uczniowie mają olbrzymie problemy z wykazaniem się wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi. Braki te w dużym stopniu utrudniają naukę innych przedmiotów bazujących na matematyce takich jak: fizyka, geografia, chemia. Duże problemy stwarza również uczniom planowanie własnego uczenia się, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, dostrzeganie, porządkowanie i wykorzystanie informacji przedstawionych w różnej formie (tabele, mapy, wykresy, rysunki, tekst), stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy.

 

Adresaci programu

W innowacji wezmą udział uczniowie klasy III Gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej.

 

Sposób i okres realizacji

Program zakłada realizację celów poprzez zajęcia dodatkowe dla klasy III Gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej z matematyki i geografii. Zajęcia prowadzone będą raz w miesiącu. Rozwiązywane w ramach zajęć różnorodne zadania z matematyki i geografii pozwolą uczniom utrwalić teorię, wzory, tworzyć strategię rozwiązywania problemu i przedstawiać proste rozumowania. W ramach zajęć będziemy zwracać uczniom uwagę na ważne w czasie pisania egzaminu elementy (liczbę zadań zamkniętych i otwartych, punktację zadań otwartych, sposób zapisywania zadań otwartych, czas trwania egzaminu).

Innowacyjność polegać będzie  na wykorzystaniu metody jaką jest nauka przez działanie, zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych w tym platformy internetowej Quizizz i Kahoot.

Innowacja została opracowana aby wzbogacić ofertę edukacyjną. Program skonstruowano tak, aby uczeń miał możliwość ugruntowania wcześniej zdobytych umiejętności.

Innowacja trwać będzie przez 5 miesięcy /do egzaminu próbnego/ i ma formę co miesięcznego konkursu dla uczniów III klasy gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej. Polega na samodzielnym rozwiązywaniu testów matematyczno – geograficznych poprzez platformę internetową Quizizz i Kahoot. Zadania tworzyć będą nauczyciele geografii i matematyki. Uczniowie podczas konkursu rozwiązywać będą zadania na swoich urządzeniach - smartfonach, tabletach  lub laptopach. W finale wezmą udział uczniowie z największą ilością punktów. Za aktywny udział otrzymywać będą różne nagrody.

Innowacja będzie realizowana przez 2 nauczyciel: matematyki i geografii w ramach zajęć dodatkowych. Realizacja przewidziana metodami aktywnymi, w tym m. in. z wykorzystaniem bezpiecznych mediów elektronicznych i platformy. Poprzez wykorzystanie na zajęciach technologii informacyjno –komunikacyjnych tabletów możliwe będzie większe zaangażowanie uczniów i przyswojenie przez nich w bardziej atrakcyjny sposób treści z zakresu podstawy programowej z matematyki i geografii.

Pracując z tabletem można uwzględnić indywidualne potrzeby ucznia. Zajęcia z tabletami są niezwykle ciekawe, motywujące i atrakcyjne. W czasie zajęć będą wykorzystywane dostępne programy edukacyjne typu: Quizizz, Kahoot, bezpłatne aplikacje edukacyjne zamieszczone w Internecie oraz szereg innych podnoszących efektywność uczenia się i nauczania.

Rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i matematycznym analizowaniu zjawisk zachodzących w otaczającym świecie; poznanie nowoczesnych metod pracy i zdobywania wiedzy poprzez stosowanie na lekcjach matematyki programów komputerowych wspomagających zapamiętywanie i rozwijanie wiedzy; rozwijanie umiejętności wykorzystywania matematyki w życiu codziennym.

Cele ogólne:

Cele ogólne i szczegółowe naszego programu innowacyjnego wynikają z programów

nauczania „Matematyka z plusem” „Matematyka z kluczem”, Puls Ziemi” i „Planeta Nowa” oraz podstawy programowej dla III i VIII etapu kształcenia (matematyka, geografia).

 

Ogólne cele edukacyjne:

Innowacja została skonstruowana, aby uczniowie mieli możliwość:

 • wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych,
 • zbudowania poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i umiejętności,
 • rozwijania zdolności myślenia twórczego, rozwijania umiejętności wnioskowania oraz stawiania i weryfikowania hipotez,
 • nauczenia się dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie,
 • kształtowania umiejętności stosowania schematów, symboli literowych, rysunków i wykresów w sytuacjach związanych z życiem codziennym,
 • rozwijania umiejętności interpretowania danych i czytania ze zrozumieniem.

 

Szczegółowe cele edukacyjne:

 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych,
 • kształcenie umiejętności odczytywania i interpretowania innych niż tekstowe źródeł informacji, np. z wykresów, schematów, map, diagramów, itp,
 • kształcenie orientacji przestrzennej,
 • doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce np.: w obliczeniach procentowych, posługiwaniu się jednostkami miar, stosowania własności działań oraz lepszego zrozumienia współczesnego świata i swojego w nim miejsca,
 • uczenie się współpracy w zespole, wzajemnej pomocy, przestrzegania reguł, współodpowiedzialności za sukcesy i porażki,
 • kształcenie takich cech jak: rzetelność, dociekliwość, wytrwałość, upór w dążeniu do celu, systematyczność, samokontrola,
 • kształcenie pozytywnego stosunku do aktywności intelektualnej.

 

Sposób realizacji – metody i formy

Najlepszym środkiem do realizacji zaplanowanych celów jest rozwiązywanie zadań problemowych, które rozwijają i doskonalą myślenie, uczą rozumowania oraz pobudzają wyobraźnię. Na zajęciach stosować będziemy różne formy pracy: indywidualną i grupową. Podczas pracy grupowej uczniowie będą się uczyć dobrej organizacji pracy, komunikowania się i argumentowania. Praca indywidualna zmusza do sprawdzania własnych możliwości i określenia swoich mocnych i słabych stron.

Wykorzystane metody i środki dydaktyczne:

 

Metody:

 • pogadanka poszukująca;
 • podająca;
 • problemowa;
 • praca z tekstem matematycznym;
 • dyskusja;
 • ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem smar fonów i platformy edukacyjnej Quizizz, Kahoot ;

 

Środki dydaktyczne:

 • podręczniki, zeszyty ćwiczeń,
 • tablica interaktywna,
 • tablety, smart fony, laptopy,
 • programy komputerowe.

 

Zakres treści. Harmonogram działań.

Treści programowe realizowane w ramach korelacji międzyprzedmiotowej (matematyka, geografia):

 

Dział

Temat

Planowane osiągnięcia w

zakresie umiejętności i

wiedzy:

 

Data

 

 

Skala ,mapa

Podobieństwo figur:

- figury podobne, figury przystające,  skala

podobieństwa,

- pola figur podobnych

(obliczanie powierzchni

rzeczywistej znając skalę).

- prędkość, droga, czas

- jednostki długości-zamiana jednostek, przeliczanie jednostek długości

- działania na liczbach

• Skala mapy.

- przekształcanie skali mapy,

- obliczanie odległości

rzeczywistej i odległości na

mapie,

- obliczanie powierzchni

rzeczywistej znając skalę

mapy.

Na zajęciach matematyki

zostaną wprowadzone zadania

o treści geograficznej

dotyczące przeliczania

jednostek, skali mapy,

odległości rzeczywistej i

odległości na mapie.

 

Na zajęciach z geografii

bazujemy na wiadomościach z

matematyki (przeliczanie

skali, obliczanie powierzchni i

odległości na mapie i w

rzeczywistości).

 

pażdziernik

Wartość względna , wartość bezwzględna

- Liczby wymierne i działania

na nich, przykłady

wykorzystania kalkulatora,

- porównywanie liczb

wymiernych własności

- Przybliżenia dziesiętne liczb rzeczywistych, przykłady liczb niewymiernych.

- wartość bezwzględna

Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania

się mapą.

• Czytamy mapę

- wysokość bezwzględna i

względna,

- średnia temperatura,

amplituda temperatury.

Na zajęciach uczniowie stosują ze zrozumieniem terminy: „wysokość względna” i „wysokość bezwzględna”.

Obliczają średnią roczną amplitudę temperatury powietrza oraz średnią roczną temperaturę powietrza.

listopad

Wymiary ziemi ,układ

Słoneczny

 

 

Diagramy i wykresy

• Działania na liczbach

- działania na liczbach

rzeczywistych.

- notacja wykładnicza,

- potęgowania, pierwiastki i ich

podstawowe własności.

- średnia arytmetyczna liczb,

-bryły obrotowe,

- Obwód i pole wielokąta, pole

koła i długość okręgu

- elementy statystyki :

zbieranie, porządkowanie i

przedstawianie danych.

- Doświadczenia losowe

• Zależność między ruchem

obrotowym Ziemi a rachubą

czasu.

- obliczanie czasu

miejscowego i strefowy.

Czytanie informacji,

diagramów, wykresów i map.

• Czytamy mapę

- średnia temperatura,

amplituda temperatury.

 

Na zajęciach uczniowie

doskonalą rachunek na

liczbach. Utrwalają wzory na pola i obwody figur płaskich i przestrzennych

 i stosują je w zadaniach o treści matematyczno -geograficznej.

Analizują wykresy, diagramy,

klimatogramy i mapy.

Uczniowie analizują i

interpretują wykresy, tabele,

mapy tematyczne. Analizują

wykresy liniowe i słupkowe

przebiegu temperatury i

opadów w ciągu roku w strefach klimatycznych.

Potrafią korzystajać z danych liczbowych, porównują planety Układu Słonecznego.

Podają wymiary Ziemi oraz główne cechy jej kształtu. Potrafią wykazać różnicę między elipsoidą, a

geoidą.

grudzień

Ruch obrotowy, Ruch Obiegowy, czas

-procenty i ich

zastosowania praktyczne,

- jednostki czasu, przeliczanie jednostek , obliczenia kalendarzowe

- bryły obrotowe, obliczanie pól

powierzchni i objętości brył.

 

- Zależność między ruchem

obrotowym Ziemi a rachubą

czasu.

- obliczanie czasu

miejscowego i strefowy.

 

Uczniowie rozwiązują zadania procentowe, stosują procenty w praktyce, w życiu codziennym,

• oblicza kąt, o jaki obraca się Ziemia w określonym czasie

• oblicza czas słoneczny i strefowy danego miejsca na podstawie jego położenia matematyczno-geograficznego

Utrwalają pojęcia:

- związane z ruchem

obrotowym Ziemi,

- strefami czasowymi,

- statystyką.

Uczniowie obliczają różnicę

czasu miejscowego

słonecznego między dwoma

miastami z dokładnością do 1

min.

 

styczeń

Siatka geograficzna,

Współrzędne geograficzne

- prostokątny  układ współrzędnych.

- zaznaczanie i odczytywanie

współrzędnych punktów,

- obliczanie długości

odcinków w układzie

współrzędnych,

- twierdzenie Pitagorasa w

układzie współrzędnych

-wykres funkcji, jej miejsca zerowe

- działania na liczbach rzeczywistych

• Określanie współrzędnych

geograficznych:

- szerokość i długość

geograficzna.

Uczniowie odczytują współrzędne geograficzne na

globusie oraz określają

położenie matematyczno –

geograficzne punktów i

obszarów na mapie.

Odszukują obiekty na mapie

na podstawie podanych

współrzędnych

geograficznych.

Wykazują różnicę pomiędzy siatką kartograficzną, a geograficzną.

 

Obliczają odległość (rozciągłość południkową) między dwoma punktami na mapie, korzystając z zależności 1° – 111,2 km.

 

luty

 

 

Oczekiwane efekty:

Planowane osiągnięcia w zakresie umiejętności i wiedzy z matematyki:

Uczeń:

 • wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych,
 • stosuje terminy i pojęcia matematyczne,
 • posługuje się własnościami figur,
 • odczytuje i operuje informacjami przedstawionymi w różnej formie,
 • posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych,
 • posługuje się funkcjami (wskazuje zależności funkcyjne, opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel, analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski),
 • stosuje zintegrowaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów,
 • potrafi posługiwać się jednostkami miar,
 • umie operować procentami,
 • potrafi obliczać pola figur i brył, objętość brył.

Planowane osiągnięcia w zakresie umiejętności i wiedzy z geografii:

Uczeń:

 • sprawnie posługuje się różnorodnymi umiejętnościami geograficznymi.
 • potrafią szukać w różnych źródłach, gromadzić i interpretować różnego typu informacje geograficzne.
 • korzysta z różnych źródeł informacji z wykorzystaniem techniki komputerowej.
 • rozumie specyfikę zjawisk fizycznych zachodzących na Ziemi.
 • zna i rozumie istniejące problemy społeczno - gospodarcze na świecie.
 • potrafi dokonać oceny dotychczasowych osiągnięć gospodarczych Polski.

Środki, materiały, sprzęt

W realizacji innowacji zostanie wykorzystany sprzęt szkolny: rzutnik multimedialny, tablica multimedialna, laptopy, tablety, smarfony. Zostaną wykorzystane materiały pobrane z Internetu oraz z biblioteki szkolnej i publicznej. Wykorzystane zostaną podręczniki, zeszyty ćwiczeń

Sposób oceny

Opis założonych osiągnięć ucznia:

 • uczeń rozwiązuje samodzielnie zadania i ocenia jaki procent zadań potrafi samodzielnie rozwiązać,
 • uczeń pracuje samodzielnie z interaktywnymi programami komputerowymi i kontroluje liczbę koniecznych wskazówek i objaśnień z których musi korzystać,
 • uczeń wykonuje zadania domowe wg. instrukcji z podręcznika i zeszytu ćwiczeń,
 • uczeń rozwiązuje testy egzaminacyjne i porównuje swoje osiągnięcia z nakładem włożonej pracy (rozwiązane testy mogą być także dla nauczyciela źródłem wiedzy o osiągnięciach ucznia).

Nauczyciel obserwuje pracę uczniów w zespole podczas rozwiązywania zadań i problemów, zbiera informację o ich wiedzy, umiejętnościach współpracy i zaangażowaniu, przygotowuje informację zwrotną dla każdego ucznia o jego mocnych i słabych stronach.

Ewaluacja

Ewaluacja będzie przeprowadzona dwukrotnie:

• próbny egzamin z matematyki i geografii grudzień 2018 lub styczeń 2019

• egzamin z matematyki i geografii kwiecień 2019