Od probówki po Khan Academy

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Od probówki po Khan Academy”

 

 

KARTA INNOWACJI

 

Nazwa innowacji Od probówki po Khan Academy”

Imię i nazwisko autora innowacji: mgr Maria Golonka

Imię i nazwisko nauczyciela realizującego innowację: mgr Maria Golonka

Termin realizacji innowacji: październik 2019r. – marzec 2020 r.

Rodzaj innowacji - metodyczna

Zakres innowacji:  Innowacją objęci zostaną  uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w ramach zajęć chemii

 

„Nie jest najważniejsze, byś był lepszy od innych.

Najważniejsze jest, byś był lepszy od

samego siebie z dnia wczorajszego.”

 Mahatma Gandhi

 

 

Cele ogólne innowacji:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia
 • pogłębianie wiadomości i rozwijanie umiejętności w zakresie: chemii, informatyki
 • propagowanie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem platformy Khan Academy
 • rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości

 

Cele szczegółowe:

 • Samodzielne planowanie i wybór tematów z chemii w celu uzupełniania braków i dalszego rozwoju.
 • Samodzielne decydowanie o częstotliwości, czasie i miejscu podejmowania działań na platformie a także stopnia skomplikowania wybieranych zadań.
 • Możliwość indywidualnego planowania własnej ścieżki edukacyjnej przez każdego ucznia, z uwzględnieniem dotychczasowych kompetencji i planów edukacyjnych.
 • Dla poszczególnego ucznia ćwiczenia na platformie każdorazowo są generowane odmiennie, co wymusza samodzielność pracy i ponoszenie odpowiedzialności za wykonane zadania. Ćwiczenia może samodzielnie wybierać uczeń oraz korzystać z   rekomendacji nauczyciela.
 • Określenie terminu wykonania zadania mobilizuje do systematyczności pracy, odrobienie ćwiczeń w terminie jest nagradzane.

 

Założenia:

Obserwując  zniechęcenie i frustrację spowodowane brakiem sukcesów w nauce chemii / co niejednokrotnie jest wynikiem skostniałych, przestarzałych metod/ postanowiłam wprowadzić metodę Khana jako połączenie gry, zabawy, współpracy, współzawodnictwa i nowoczesnej dla współczesnego młodego człowieka formy komunikowania. Głównym celem innowacji pedagogicznej jest zarówno uzupełnienie braków jak i zainteresowanie przedmiotem chemia. Podczas zajęć uczniowie będą korzystać z międzynarodowej, bezpłatnej platformy edukacyjnej z wykorzystaniem szkolnego Wi-Fi i sprzętu w postaci tabletów i laptopów. Dzięki narzędziom Khan Academy wychowankowie mogą uczyć się w swoim własnym tempie, sięgając po nowy materiał lub uzupełniając luki w zrozumieniu tego, o czym była już mowa. W ten sposób skutecznie będą budować  solidną wiedzę. Stworzone przez ekspertów materiały złożone z filmów, ćwiczeń i artykułów wspomagają naukę nie tylko chemii ale również matematyki i wielu innych dziedzin. Z kolei ja jako nauczyciel w sposób nieograniczony ze względu na czas i miejsce, będę prowadziła  kontrolę pracy uczniów oraz wysyłała rekomendacje dostosowane do możliwości ucznia w zakresie wykonywanych zadań. Z pewnością da to uczniom satysfakcję i widoczne postępy w nauce.

 

Spodziewane efekty dla uczniów:

 • Portal Khan Academy umożliwia mobilizację i aktywizuje uczniów na każdym poziomie gry,
  w której zdobywają punkty, odznaki i awatary. Nauka i doskonalenie umiejętności jest środkiem do osiągnięcia lepszej pozycji w klasie lub szkole. Ten rodzaj współzawodnictwa rozbudza ambicje, uczy wytrwałości w dążeniu do celu.
 • Wzrost zainteresowania przedmiotem chemia poprzez atrakcyjną, współczesną formę
  i możliwość wpływu dziecka na sposób, czas i zakres nauki.
 • Uczeń staje się animatorem swojego procesu nauczania. Wyróżniający się liderzy mogą modelować zakres nauki innych uczniów we współpracy z nauczycielem.
 • Zdobywanie kompetencji informatycznych podczas pracy na tabletach, laptopach,  smartfonach.  Uczeń synchronicznie przyswaja wiedzę z chemii i uczy się nowego programu, nowego wykorzystania TIK.
 • Rozwijanie kompetencji interpersonalnych – komunikacji, współpracy i twórczego rozwiązywania problemów podczas lekcji, w których rywalizują ze sobą zespoły.
 • Uczeń wiedząc, że nauczyciel może obserwować, jak długo i nad czym pracuje, jest bardziej zmotywowany do pracy.
 • W razie problemów uczniowie mogą korzystać z filmów instruktażowych i sugestii oferowanych przez platformę Khan Academy. Filmy (wykłady) można w dowolnym momencie zatrzymać i wielokrotnie odtwarzać dostosowując do własnej percepcji. Wykonane przez ucznia na platformie ćwiczenia są natychmiast weryfikowane przez program i uczeń uzyskuje wynik. Jeżeli jest poprawny, to uczeń otrzymuje wzmocnienie pozytywne. Jeżeli zaś jest niepoprawny, to może skorzystać ze wskazówek stopniowanych aż do rozwiązania zadania.
 • Częstsze nagradzanie i zachęcanie rekomendacjami uczniów mniej aktywnych. System Khana obniża poziom stresu ucznia, dając szansę poprawienia się bez wystawienia na krytyczną ocenę klasy. Często bowiem słabe zaangażowanie w czasie lekcji wynika z barier psychologicznych – zwłaszcza z lęku przed ośmieszeniem.

Sposoby oceny:

Innowacja zostanie oceniona poprzez zebranie opinii uczniów, wychowawcy oraz innych nauczycieli, na temat stopnia osiągniętych efektów.


Ewaluacja:

Formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia uczniów z własnych  osiągnięć. Narzędziem ewaluacji będzie przede wszystkim obserwacja postępów uczniów oraz ocena nabytych umiejętności.

 

                                                                                                                                                             Przeprowadziła:

Maria Golonka