Dogo - logo

 „DOGO – LOGO”

 • Nazwa i adres szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, 34-642 Dobra 364
 • Nazwa innowacji: „Dogo – logo: zabawy logorytmiczne z udziałem psa”
 • Imiona i nazwiska autorów innowacji: mgr Karolina Smoleń, mgr Ewa Czyszczoń
 • Imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących innowację: mgr Karolina Smoleń, mgr Ewa Czyszczoń
 • Termin realizacji innowacji: rok szkolny 2019/2020, październik – czerwiec
 • Rodzaj innowacji: dydaktyczno – wychowawcza wg. Ewy Ekiert - Grabowskiej
 • Zakres innowacji: zajęcia pozalekcyjne dla wychowanków internatu SOSW, w godzinach popołudniowych

 

 • Opis zasad innowacji:

Zajęcia innowacyjne będą odbywały się poza lekcjami, dwa razy w miesiącu. W zajęciach będzie uczestniczyła grupa 8 wychowanków (losowo wybranych, ale tak, aby w miesiącu każdy wychowanek opieki całodobowej uczestniczył w zajęciach)

 

 • Cele ogólne innowacji:

- usprawnianie aparatu artykulacyjnego,

- rozwój sfery emocjonalnej i społecznej, stymulowanie myślenia przyczynowo - skutkowego.

- stymulowanie ruchowe, słuchowe i słowne,

-usprawnianie dużej i małej motoryki, wspieranie harmonijnego rozwoju psychoruchowego uczniów, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami,

-kształtowanie umiejętności pracy w grupie i działania według zasad zdrowej rywalizacji.

 

 • Założenia:

Projekt „Dogo – logo: zabawy logorytmiczne z udziałem psa terapeuty” opracowany został dla grupy wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, którzy przebywają w opiece całodobowej. Jego celem jest aktywizacja wychowanków, nauka odpowiedzialności i dostosowania się do zasad współpracy w grupie, usprawnianie motoryki małej i dużej oraz usprawnienie aparatu artykulacyjnego.

 

 • Przewidywane efekty:

Prowadzone zajęcia wyzwolą w wychowankach uczucie empatii w stosunku do psa, pomogą zrozumieć i dostosować się do obowiązków związanych z opieką nad psem, będą lepiej pracowali w grupie rozumiejąc ideę współpracy i wspólnego dochodzenia do celu. Zajęcia z psem wyzwolą w wychowankach większą aktywność na zajęciach oraz chęć do pracy, wzbogacą słownika czynny i bierny. Wychowankowie zapoznają się z regułami i zasadami i będą potrafili się do nich dostosować. Utrwalą znajomości liter, usprawnią aparat artykulacyjny i sferę oralną, wzrośnie świadomości własnego ciała i sprawczości, rozwiną sferę społeczną i emocjonalną, oraz motorykę dużą i małą.

 

 • Sposoby oceny:

Innowacja zostanie oceniona poprzez zebranie opinii dzieci, wychowawcy oraz innych nauczycieli, na temat stopnia osiągniętych efektów.

 

 • Ewaluacja:

Prowadzona innowacja pedagogiczna będzie podlegała zarówno ewaluacji bieżącej, jak i odroczonej. Jej narzędziem będzie obserwacja poziomu zadowolenia wychowanków z prowadzonych zajęć, ich subiektywne wrażenia związane z uczestnictwem w zajęciach oraz ocena umiejętności nabytych przez wychowanków w trakcie innowacji pedagogicznej dokonana przez nauczycieli prowadzących. Miernikiem jakości innowacji będą zajęcia otwarte dla nauczycieli oraz dyrekcji.