Standardy Ochrony Małoletnich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobrej – podstawowe procedury postępowania

Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej z dniem 31 maja 2024r.  wprowadza do stosowania „Standardy Ochrony Małoletnich” (zwane dalej „Standardami”), których naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim uczniom, dbałości o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

Szkoła  opracowała, przyjęła i wdrożyła do realizacji Standardy Ochrony Małoletnich, które określają:

  • zasady bezpiecznej rekrutacji personelu,
  • procedury reagowania na krzywdzenie,
  • procedury i zadania osób odpowiedzialnych za przyjęcie zgłoszenia, dokumentowanie i dalsze działania pomocowe,
  • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia,
  • zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni, w tym zachowania niedozwolone,
  • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu,
  • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w Internecie, w tym ochrony wizerunku i danych osobowych,
  • zasady upowszechniania i ewaluacji Standardów.

Treść Standardów Ochrony Małoletnich:

 

1 czerwca 2024